Algemene voorwaarden

De Boudoir Studio is gevestigd in Weert en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81462611. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen De Boudoir Studio en haar opdrachtgevers. De Boudoir Studio accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen De Boudoir Studio en haar opdrachtgevers.

1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot De Boudoir Studio in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van De Boudoir Studio.

 

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.

2.1 Wachtgeld: Mocht de fotograaf op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de fotograaf tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 35,- per uur.

 

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding

3.1 De door de De Boudoir Studio gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,45 per kilometer. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Hushoverweg 108 te Weert.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en De Boudoir Studio.

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

 

Artikel 4: Totstandkoming boeking

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van De Boudoir Studio aanvaardt.

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van De Boudoir Studio alvorens een boeking te doen.

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge één) maand mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van de factuur van de sessieprijs plaats binnen 7 dagen na factuurdatum.

5.2 Boudoir collecties mogen ineens, in twee of in drie gedeelten worden betaald.

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 4 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door De Boudoir Studio gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.2 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%. b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%. d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan De Boudoir Studio te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien De Boudoir Studio door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij De Boudoir Studio niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Boudoir Studio sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van De Boudoir Studio en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan De Boudoir Studio kunnen worden toegerekend.

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen De Boudoir Studio is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

 

Artikel 9: Privacy

9.1  De Boudoir Studio is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

9.2 Meer informatie kun je vinden in de Privacy verklaring

 

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van De Boudoir Studio te weten www.deboudoirstudio.nl

10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en De Boudoir Studio bestaat is Nederlands recht van toepassing. Versie: 05-05-2021.

 

Contactgegevens:

www.deboudoirstudio.nl

 

Adres:

Hushoverweg 108

6003AE, Weert

Telefoon:

+31613758618

 

De Boudoir Studio logo

De Boudoir Studio
Weert, Limburg, NL
info@boudoirstudio.nl

Kvk. 81462611