Algemene Voorwaarden De Boudoir Studio Augustus 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1:Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Boudoir Studio: De Boudoir Studio, gevestigd te (6003 AE) Weert, aan de Hushoverweg 108, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 81462611 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T.D. Kluskens.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan De Boudoir Studio opdracht heeft gegeven tot het
leveren van Producten en/of Diensten.
3. Producten: alle Producten met betrekking tot fotografie, waaronder fotoafdrukken, fotoalbums, bewaardozen,
fotodoosjes en wanddecoratie, maar ook digitale bestanden en/of digitale producten zoals een online cursus c.q.
training of e-book.
4. Diensten: alle Diensten met betrekking tot boudoirfotografie en aanverwante diensten, waaronder hairstyling en
visagie en fotografie workshops. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, documenten of
gegevensdragers zoals USB-sticks, en alle in verband met de uitvoering van de opdracht door De Boudoir Studio
gemaakte zaken, waaronder foto’s, stukken, albums en/of gegevensdragers zoals USB-sticks.
6. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en De Boudoir Studio tot het leveren
van Producten en/of Diensten door De Boudoir Studio Opdrachtgever.
7. Partijen: Opdrachtgever en De Boudoir Studio gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en Overeenkomsten die
door De Boudoir Studio worden gedaan of aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en De
Boudoir Studio zijn overeengekomen.
3. Als Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door De Boudoir
Studio niet geaccepteerd.
4. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd
wordt,zal alleen die bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling
zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel daarvan zoveel
mogelijk benadert.
5. De Boudoir Studio heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden
ten aanzien bestaande Overeenkomsten. De Boudoir Studio zal Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van een
eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van
kracht zijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die geen bedrijfsmatige opdracht heeft verstrekt, heeft
deze het recht de opdracht in te trekken als hij/zij het niet eens is met gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle door De Boudoir Studio gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De Boudoir Studio heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te
herroepen.
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Als na het
uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, dan kunnen er geen rechten worden
ontleend aan de door De Boudoir Studio gedane aanbieding. De Boudoir Studio is niet verplicht de juistheid van door
Opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
onmogelijk maken.
4. De Boudoir Studio kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding en/of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-,zetof typefout bevat.
5. Alle getoonde modellen of voorbeeld afbeeldingen, gelden slechtsterillustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Boudoir Studio niet tot levering van een deel van de producten en/of
diensten in de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4:Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door De Boudoir Studio gedane aanbieding heeft
geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt
de Overeenkomst pas tot stand indien De Boudoir Studio uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
2. Als Opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan De Boudoir Studio een opdracht verstrekt, is De
Boudoir Studio pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van De Boudoir Studio voor haar bindend óf zodra De
Boudoir Studio – zonder bezwaar van Opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en De Boudoir
Studio zijn overeengekomen. De Boudoir Studio zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs
mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen uitvoeringstermijn door De Boudoir
Studio wordt overschreden, wat als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, bescheiden en producten, die De Boudoir Studio nodig heeft om de
opdracht correct uit te voeren te verstrekken. Dit dient volledig, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze
te gebeuren.
2. Opdrachtgever is, indien van toepassing, verplicht De Boudoir Studio toegang te verschaffen tot het gebouw, het pand,
het object of de ruimte waar de werkzaamheden door De Boudoir Studio plaats moeten vinden en tot de door De
Boudoir Studio daarvoor benodigde (facilitaire, technische en sanitaire) voorzieningen.
3. De Boudoir Studio heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever is verplicht De Boudoir Studio meteen te informeren over feiten en omstandigheden die in verband
met het afsluiten en de verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. Mocht Opdrachtgever niet volledig of tijdig voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 zijn de extra kosten die
hierdoor ontstaan voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever mag aan de dienstverlening van De Boudoir Studio hoge eisen stellen, maar Opdrachtgever staat in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Boudoir Studio ter beschikking
gestelde gegevens, informatie en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft altijd zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en
onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
7. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn om een boudoir fotoshoot te kunnen boeken bij De Boudoir Studio. De
Boudoir Studio kan geen diensten en producten leveren aan minderjarigen.
8. Door het aangaan van een overeenkomst door Opdrachtgever met De Boudoir Studio, verklaart Opdrachtgever te
begrijpen dat zij gefotografeerd zal worden met géén of weinig kleding (lingerie) aan en verklaart zij dit uit vrije wil te
doen.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van een ongemakkelijk gevoel bij een bepaald gevoel van
naaktheid of bepaalde door De Boudoir Studio voorgestelde poses. Het niveau van naaktheid is naar eigen goeddunken
van Opdrachtgever. De Boudoir Studio zal niets doen waarbij Opdrachtgever zich ongemakkelijk voelt.
10. Indien Opdrachtgever tevens hairstyling en/of visagie heeft afgenomen, is zij verplicht de derde die deze diensten zal
uitvoeren tijdig te informeren over mogelijke allergieën of huidaandoeningen.
11. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar eigen welzijn en gezondheid tijdens de uitvoering van
een fotoshoot. De Boudoir Studio is onder geen beding aansprakelijk voor enige letselschade van Opdrachtgever om
welke reden dan ook. Deelname geschiedt op eigen risico.
12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren
van eventueel van De Boudoir Studio verkregen inloggegevens voor een digitale cursus of training. Deze mogen tevens
nooit aan derden worden verstrekt. De Boudoir Studio is niet aansprakelijk voor verloren gegane bestanden of
inloggegevens of het hacken daarvan.
13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van het beeldmateriaal en het respecteren van de
intellectuele eigendomsrechten van De Boudoir Studio en/of derden.
14. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden van aangekochte foto´s. De gekozen foto´s worden digitaal aangeleverd middels een downloadlink en dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen te worden gedownload.
Bij niet tijdige download zijn de foto´s niet meer beschikbaar.
15. Opdrachtgever is verplicht de ontvangen beelden en/of gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of
voorstellen te allen tijde door te lezen en te controleren op kwaliteit en juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, door te geven aan De Boudoir Studio. Indien Opdrachtgever niet binnen de
daartoe gestelde termijn reageert, worden de bewerkte beelden en/of andere concepten als deugdelijk opgeleverd
beschouwd en is De Boudoir Studio gerechtigd het eventuele restant van het overeengekomen bedrag te factureren.

Artikel 6:Uitvoering opdracht algemeen

1. De Boudoir Studio bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De
Boudoir Studio zal zoveel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoeren. De Boudoir Studio zal indien mogelijk rekening
houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de
Overeenkomst.
2. De Boudoir Studio zal haar dienstverlening naar beste vermogen, als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar en
conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op De Boudoir Studio rust echter alleen een
inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Of het resultaat mooi gevonden wordt, is namelijk subjectief en
voor iedereen anders. De Boudoir Studio heeft een eigen stijl, waarmee Opdrachtgever bekend is of kan zien door
middel van het raadplegen van de website en social media accounts van De Boudoir Studio.
3. De Boudoir Studio zal de door Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder
toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken of openbaar maken.
4. De Boudoir Studio heeft het recht (een deel van) de Diensten zonder mededeling aan en uitdrukkelijke toestemming
van Opdrachtgever, te laten uitvoeren door een door De Boudoir Studio aan te wijzen persoon of derde, indien dat
naar het oordeel van De Boudoir Studio noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij hairstyling, visagie of calamiteiten.
5. De Boudoir Studio houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en stelt hem direct in kennis
als de opdracht voltooid is, mocht Opdrachtgever hier nog niet van op de hoogte zijn.
6. Als er tijdens de duur van de Overeenkomst Diensten worden verricht voor Opdrachtgever die niet vallen onder de
Diensten binnen de Overeenkomst worden deze Diensten op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn
verricht.
7. In de Overeenkomst bepaalde uitvoeringstermijnen gelden alleen bij benadering en niet als fatale termijnen.
Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De Boudoir Studio en
dus ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
Het kan voorkomen dat een geplande shoot datum dient te worden verplaatst wegens bijvoorbeeld calamiteiten of
slechte weersomstandigheden, dit wordt als overmacht gezien.
8. De Boudoir Studio heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In het geval dat de Overeenkomst in
fasen wordt uitgevoerd, heeft De Boudoir Studio het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en
daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is De Boudoir
Studio niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Ook heeft De Boudoir Studio het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat Opdrachtgever
de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Boudoir Studio heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte Diensten of geleverde Producten als
referentie of voorbeeld te mogen noemen of te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor
enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Voor gebruik van beeldmateriaal en klantnaam zal altijd eerst
voorafgaande toestemming aan Opdrachtgever worden gevraagd.

Artikel 7:Uitvoering boudoir fotoshoot

1. Nadat de potentiële Opdrachtgever een aanvraag heeft ingediend, zal deze van De Boudoir Studio een korte vragenlijst
ontvangen met verzoek deze in te vullen, zodat De Boudoir Studio zich een beeld kan vormen van de wensen van
Opdrachtgever en om te kunnen beoordelen of er sprake is van een match.
2. Daarna neemt De Boudoir Studio contact op met Opdrachtgever voor het maken van een vrijblijvende afspraak ter
kennismaking, waarbij De Boudoir Studio haar werkwijze toelicht, verdere uitleg geeft over de studio, de wardrobe, de
fotoshoot, de tarieven van af te nemen foto´s en aanvullende producten bespreekt en de wensen van Opdrachtgever
bespreekt en eventuele vragen beantwoord. Dit kennismakingsgesprek kan plaatsvinden in de studio of via videobellen en is kosteloos en geheel vrijblijvend.
3. Aan het einde van het kennismakingsgesprek kan Opdrachtgever De Boudoir Beleving plannen of er besluiten er later
op terug te komen. Na het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever, zal De Boudoir Studio verifiëren of ook
de MUAH (make up and hair) artist beschikbaar is op de gewenste datum en zal zij de offerte aan Opdrachtgever
toezenden.
4. Na akkoord van Opdrachtgever op de toegezonden offerte,zal De Boudoir Studio de factuur voor het overeengekomen
totaalbedrag aan Opdrachtgever toezenden. Na betaling hiervan staat de datum voor de boudoir fotoshoot pas vast.
Zo lang de betaling niet of niet volledig is ontvangen door De Boudoir Studio, staat de gewenste datum nog niet vast.
5. Enkele weken voor de geplande fotoshoot zal Opdrachtgever een gids ontvangen van De Boudoir Studio met tips ter
voorbereiding voor de fotoshoot.
6. Opdrachtgever mag een moodboard aanleveren dat de wensten weergeeft en ter inspiratie dient voor de fotosessie.
Dit is echter niet verplicht.
7. Tijdens de fotoshoot kan Opdrachtgever gebruik maken van de wardrobe van De Boudoir Studio, maar ook haar eigen
lingerie en accessoires gebruiken. Tevens wordt de haarstyling en visagie gedaan.
8. De boudoir fotosessie zal ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Gedurende de shoot zal Opdrachtgever aanwijzingen
ontvangen van De Boudoir Studio indien gewenst.
9. Na de boudoir fotoshoot wordt er een afspraak ingepland voor de reveal en ordersessie, waarop Opdrachtgever de
foto’s kan komen bekijken.
10. De Boudoir studio zal een selectie van foto’s maken en deze bewerken. Tijdens de reveal in de studio van De Boudoir
Studio of online via videobellen zullen de bewerkte foto´s worden getoond. Opdrachtgever kan zelf kiezen welke foto´s
en/of producten zij wenst te kopen. Ook wordt er een lay-out besproken voor de gekozen fotoproducten, zoals een
foto album.
11. Aan het einde van de reveal en order sessie maakt De Boudoir Studio een samenvatting van de besproken wensen en
gekozen foto’s en producten. Het type product, materiaal, afwerking, lay-out wordt besproken, evenals welke foto’s
De Boudoir Studio mag gebruiken voor haar eigen portfolio. Na definitief akkoord van Opdrachtgever, zal De Boudoir
Studio de factuur voor de foto’s en fotoproducten aan Opdrachtgever toezenden.
12. Pas na volledige betaling van de factuur, zullen de fotoproducten door De Boudoir Studio worden besteld.
13. Wanneer de bestelde fotoproducten binnen zijn, zal De Boudoir Studio een afspraak maken met Opdrachtgever voor
het ophalen van deze producten. Opdrachtgever kan er tevens voor kiezen de producten te laten verzenden. Er vindt
daarna nog een laatste telefonische afspraak plaats ter afsluiting.

Artikel 8: Levering / uitvoeringstermijnen

1. (Op)levering van de gekozen foto’s en fotoproducten na een fotoshoot vindt plaats nadat de overeengekomen betaling
volledig is voldaan door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringstermijnen kunnen echter nooit worden beschouwd als fatale
termijnen. Als De Boudoir Studio haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, kan zij door
Opdrachtgever schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar
verplichtingen alsnog na te komen.
3. De Boudoir Studio is nooit aansprakelijk als ze niet op tijd kan beginnen met de uitvoering van de opdracht vanwege
onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie en/of stukken door Opdrachtgever.
4. De Boudoir Studio kan niet verplicht worden om met de uitvoering van Diensten of levering van Producten te beginnen,
voordat zij de overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Als er hierdoor vertraging ontstaat, zullen de
oorspronkelijke uitvoerings- en/of leveringstermijnen evenredig worden aangepast.

Artikel 9: Overmacht

1. Als De Boudoir Studio haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat De
Boudoir Studio alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Voorbeelden van niet toerekenbare oorzaken: ziekte, slechte weersomstandigheden, storingen aan apparatuur en/of
programmatuur, vertragingen onderweg, epidemieën en pandemieën, beperkingen van overheidswege, calamiteiten
en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Opdrachtgever.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld
van De Boudoir Studio. Naast deze uitleg van overmacht wordt op grond van de wet en jurisprudentie onder overmacht
ook begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Boudoir Studio geen invloed kan
uitoefenen, maar waardoor De Boudoir Studio niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst al voor een gedeelte is uitgevoerd, moet Opdrachtgever
zijn verplichtingen ten opzichte van De Boudoir Studio tot aan dat moment nakomen, zonder dat hij enig recht heeft
op schadevergoeding.
4. Gedurende de periode van overmacht heeft De Boudoir Studio het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving,zonder rechterlijke
tussenkomst, te ontbinden zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
5. Als er sprake is van overmacht aan de kant van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, nadat de periode van
overmacht op zijn minst 2 maanden heeft geduurd, tenzij De Boudoir Studio instemt met een verzoek van
Opdrachtgever tot eerdere ontbinding. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.
6. Ingeval de Overeenkomst door De Boudoir Studio niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte, een ongeval of een
andere calamiteit, zullen De Boudoir Studio en Opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing.
De Boudoir Studio zal waar mogelijk en met akkoord van Opdrachtgever in vervanging proberen te voorzien. In dat
geval wordt Opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan De Boudoir Studio aldus niet
meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen
vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de Overeenkomst kosteloos opzeggen. De Boudoir Studio
verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele
schadevergoeding verschuldigd zijn aan Opdrachtgever.

Artikel 10: Tarieven en prijswijzigingen

1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief andere overheidsheffingen en
administratie-, reis-, verblijfs-, verzekerings-, verzendkosten en/of kosten van drukwerk, tenzij anders aangegeven.
2. Als er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van
grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft De Boudoir Studio het recht haar tarief conform deze
prijsstijging te verhogen. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Annulering is alleen mogelijk na
schriftelijke toestemming van De Boudoir Studio.
3. In het geval dat De Boudoir Studio een vast tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, heeft De Boudoir Studio
toch het recht tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt, dat het veel
meer werk is dan verwacht en overeengekomen. En alleen als de onjuiste inschatting bij het sluiten van de
Overeenkomst, niet toerekenbaar is aan De Boudoir Studio en dat in alle redelijkheid niet van De Boudoir Studio kan
worden verwacht, dat de werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De Boudoir Studio
stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard direct op de hoogte.
Opdrachtgever kan op grond hiervan besluiten de opdracht terug te trekken. In het geval dat Opdrachtgever door De
Boudoir Studio is gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra Diensten, is Opdrachtgever verplicht de
extra kosten aan De Boudoir Studio te voldoen.
4. De Boudoir Studio heeft het recht vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden haar dienstverlening op te
schorten totdat Opdrachtgever een door De Boudoir Studio in redelijkheid vast te stellen voorschot of vooruitbetaling
heeft voldaan of daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt.
6. De tarieven van De Boudoir Studio, eventueel vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden,
worden vooraf aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
7. In het geval dat de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en de betaling van het (rest)bedrag
afhankelijk is van de voltooiing, heeft de De Boudoir Studio recht op een redelijk deel van de overeen gekomen prijs.
Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de al door de De Boudoir Studio geleverde Producten en/of
Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de reden waarom de Overeenkomst is geëindigd.

Artikel 11: Betaling

1. Het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden door De Boudoir Studio, dient voorafgaand
aan de fotoshoot c.q. levering van gekozen foto’s en fotoproducten betaald te worden.
2. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeen gekomen. Een betalingsregeling voor gekozen als dan niet digitale fotoproducten is mogelijk, echter zal
levering pas plaatsvinden, nadat de volledige betaling door De Boudoir Studio is ontvangen.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening
of opschorting om welke reden dan ook.
4. Als Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen of niet binnen de nader overeengekomen termijn
heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Boudoir Studio, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente over het gefactureerde
bedrag in rekening te brengen, tot aan de dag van volledige betaling. De verdere rechten van De Boudoir Studio blijven
onverminderd van kracht.
5. De Boudoir Studio is bij te late of niet volledige betaling door Opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een
hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Opdrachtgever (buiten)gerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Ook als de daadwerkelijke kosten de Incasso Kosten overtreffen.
6. In afwijking van hetgeen in de leden 4 en 5 is bepaald, zal de consument (natuurlijk persoon, niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarmee een termijn van
14 dagen wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan, voordat Opdrachtgever in verzuim raakt. Deze termijn
gaat in op de dag na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten voor niet natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en rechtspersonen bedragen 15% met een minimum van € 100,00. Als de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke
kosten dit percentage overschrijden, is Opdrachtgever de daadwerkelijke kosten aan De Boudoir Studio verschuldigd.
8. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incasso
Kosten (BIK) als volgt:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een min. van € 40,00;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een
maximum van € 6.775,00.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening voor de
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Algemene Voorwaarden De Boudoir Studio Augustus 2021
6 van 9
10. Bij het uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft De Boudoir Studio, behoudens dwingendrechtelijke
bepalingen voor consumenten, het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te
schorten totdat de betaling alsnog heeft plaatsgevonden of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft
gesteld. Dit opschortingsrecht heeft De Boudoir Studio ook als zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
11. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door De Boudoir Studio eerst in mindering gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever
bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
12. De Boudoir Studio is altijd gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of
enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te vragen.

Artikel 12: Betalingsonmacht

1. Volgens deze algemene voorwaarden heeft De Boudoir Studio het recht de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te
ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13: Garanties

1. De Boudoir Studio zal ervoor zorgen dat de overeengekomen dienstverlening naar behoren en volgens de in haar
branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze levering van Producten en/of Diensten
nooit een verdergaande garantie dan die er uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. De Boudoir Studio zal technische fouten in de door haar geleverde Producten en/of Diensten zo mogelijk herstellen.
Op fotobewerking wordt geen garantie verstrekt, daar dit de stijl en het visitekaartje van De Boudoir Studio is. Tevens
is De Boudoir Studio niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen door de samenstelling van gefotografeerde
producten, als gevolg van schommelingen in kleurtemperatuur of door beeldschermen waarop de foto´s bekeken
worden.
3. De Boudoir Studio garandeert niet dat de geleverde Producten en/of Diensten de door Opdrachtgever beoogde
resultaten zullen opleveren. Opdrachtgever vrijwaart De Boudoir Studio voor welke schade dan ook wegens
tegenvallende resultaten of een tegenvallend aantal bezoekers van de website en/of social media accounts.

Artikel 14: Reclames/klachten

1. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld. Direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen. Alle gevolgen van
het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever.
2. Indien klachten niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan De Boudoir Studio zijn gemeld, wordt de dienstverlening
geacht correct te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen
voor consumenten.
4. De Boudoir Studio moet in staat worden gesteld om de klacht te onderzoeken.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. In het geval dat Opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in
de uitvoering van een opdracht door De Boudoir Studio, is de aansprakelijkheid van De Boudoir Studio alleen voor
directe schade beperkt tot de uitkering door de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van De Boudoir Studio.
Als er geen aansprakelijkheidsverzekering geldt of als er door de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt
gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door De Boudoir Studio gefactureerde of te factureren
bedrag conform de Overeenkomst.
2. De Boudoir Studio is nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of
gevolgschade, waaronder geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen
onderneming van Opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
3. De Boudoir Studio is nooit aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart De
Boudoir Studio tegen alle aanspraken van derden. Indien De Boudoir Studio door derden mocht worden aangesproken,
dan is Opdrachtgever verplicht De Boudoir Studio zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de
zijde van De Boudoir Studio en derden komen verder voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. De Boudoir Studio is nooit aansprakelijk voor enige geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door De Boudoir Studio ingeschakelde hulppersonen of derden, zoals de haarstyliste en visagiste of een vervangende
fotografe bij calamiteiten. Dit geldt ook als deze werkzaam zijn bij een met De Boudoir Studio verbonden organisatie.
Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. De Boudoir Studio is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie of het niet tijdig verstrekken van informatie door
Opdrachtgever aan De Boudoir Studio, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
– het niet controleren van bovengenoemde informatie door Opdrachtgever voorafgaand aan uitvoering van de
dienstverlening;
– het niet controleren van door De Boudoir Studio aangeleverde concepten door Opdrachtgever voorafgaand aan
levering;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door De Boudoir Studio geleverde Producten en/of Diensten;
– gebruik van door De Boudoir Studio geleverde Producten en/of Diensten voor andere doeleinden dan waarvoor
deze bedoeld zijn;
– een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht wat de oorzaak is;
– tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door De Boudoir Studio dat onvermijdelijk is
voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
– fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
– inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door Opdrachtgever
verstrekte informatie
– schade aan zaken en/of personen door verzending van door De Boudoir Studio geleverde Producten;
– schade aan zaken of personen direct of indirect veroorzaakt door apparatuur van De Boudoir Studio, zoals het
struikelen over kabels om het omvallen van een statief;
– overmacht, waaronder het niet tijdig aanwezig kunnen zijn op locatie door De Boudoir Studio.
6. De Boudoir Studio heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt
of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij De Boudoir Studio te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op
schadevergoeding.
8. In het geval dat De Boudoir Studio bij de uitvoering van de dienstverlening een voor de Opdrachtgever zichtbare
vergissing maakt, is deze verplicht De Boudoir Studio hiervan meteen op de hoogte te brengen. Als hij nalaat die
vergissing bij De Boudoir Studio te melden, is zij niet voor de schade aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van De Boudoir Studio of haar leidinggevenden of als consumentenrecht anders bepaalt.

Artikel 16: Opschorting/ontbinding

1. De Boudoir Studio heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder het leveren
van Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan, in het geval dat:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst De Boudoir Studio kennis heeft genomen van omstandigheden die goede
reden geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval dat er goede grond
bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting alleen
toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Dus als er bijvoorbeeld geen
bankgarantie wordt overlegt terwijl dit wel afgesproken is.
2. Ook mag De Boudoir Studio de Overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden als zich dusdanige omstandigheden
voordoen dat nakoming onmogelijk is of in alle redelijkheid niet langer kunnen worden gevergd. Of als zich andere
omstandigheden voordoen dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Boudoir Studio op de Opdrachtgever volledig en
onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat De Boudoir Studio de werkzaamheden opschort, behoudt zij haar rechten uit
de overeenkomst. Opdrachtgever maakt nooit aanspraak op enige schadevergoeding wegens ontbinding of
opschorting.
4. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever.
5. De Boudoir Studio behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Eventuele duurovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege na verloop van de duur ervan.

Artikel 17: Beëindiging/annulering

1. De tussen Opdrachtgever en De Boudoir Studio gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van De Boudoir Studio of
Opdrachtgever of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
2. Indien het door De Boudoir Studio uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is,zijn haar erfgenamen
niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van De Boudoir Studio op welke wijze dan ook
voortgezet. In dat geval dient Opdrachtgever aan de erfgenamen het verschuldigde bedrag te betalen, verminderd met
het deel dat niet voltooid is. Dit gebeurt in overleg met de erfgenamen.
3. Als Opdrachtgever de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, heeft De Boudoir
Studio het recht om een nader te bepalen schadevergoeding en/of annuleringskosten in rekening te brengen. Deze
schadevergoeding bestaat uit alle reeds door De Boudoir Studio gemaakte kosten en door de annulering geleden
schade inclusief de gederfde winst. De Boudoir Studio heeft het recht de schadevergoeding als volgt te fixeren en bij
Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. Bij annulering tot vanaf 30 dagen tot 14 dagen vóór de geplande shoot datum bedragen de annuleringskosten 30%
van het overeen gekomen totaalbedrag;
b. Bij annulering vanaf 14 tot 7 dagen vóór de geplande shoot datum bedragen de annuleringskosten 50% van het
overeen gekomen totaalbedrag;
c. Bij annulering vanaf 7 tot 2 dagen vóór de geplande shoot datum bedragen de annuleringskosten 75% van het
overeen gekomen totaalbedrag;
d. Bij annulering vanaf 2 dagen vóór de geplande shoot datum bedragen de annuleringskosten 100% van het overeen
gekomen totaalbedrag
e. Bij te laat arriveren op de fotoshoot door Opdrachtgever, wordt de tijd die Opdrachtgever te laat is gekomen in
mindering gebracht op de totale tijd die voor de fotoshoot is ingepland;
f. Bij no-show waarbij Opdrachtgever niet komt opdagen, bedragen de annuleringskosten 100% van het
overeengekomen totaalbedrag. Het is enkel ter beoordeling van De Boudoir Studio of de geplande shoot wegens
een gegronde reden op een andere datum nog kan plaatsvinden.
In alle gevallen dient Opdrachtgever naast de annuleringskosten teven de kosten van derden te voldoen, zoals onder
andere de kosten voor de haarstyliste en visagiste of eventuele locatiekosten.
4. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal De Boudoir Studio
vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
5. De Boudoir Studio heeft het recht alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door
Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
6. Bij ziekte van De Boudoir Studio of slechte weersomstandigheden die een geplande fotoshoot (buiten) onmogelijk
maken,zal de shoot in overleg met Opdrachtgever verplaatst worden naar een andere datum. Dit valt onder overmacht
en De Boudoir Studio is nooit aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
7. Bij een geldige dringende reden, enkel ter beoordeling aan De Boudoir Studio, kan Opdrachtgever de geplande shoot
datum eventueel kosteloos verplaatsen naar een andere datum, mits dit uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de
geplande datum schriftelijk aan De Boudoir Studio kenbaar wordt gemaakt. Bij een verzoek tot verplaatsing van de
shoot datum tussen de 21 en 7 dagen voor shoot datum, zullen er € 150,00 kosten in rekening worden gebracht aan
Opdrachtgever door De Boudoir Studio. Eventuele locatiekosten of andere kosten van derden, zullen altijd voldaan
moeten worden door Opdrachtgever, ongeacht het moment van verplaatsen van de shoot datum.

Artikel 18: Geheimhouding en exclusiviteit

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die hen door de andere partij ter beschikking is
gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale
regelgeving, een van de partijen een informatieplicht opleggen. Of als de ene partij de andere partij van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij
dit noodzakelijk vinden voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.
2. De Boudoir Studio heeft het recht de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. De Boudoir Studio heeft niet het recht de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval
De Boudoir Studio voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang
kunnen zijn.
4. Behalve als er uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is van De Boudoir Studio, is het Opdrachtgever
niet toegestaan de inhoud van adviezen, beeldmateriaal of andere mondelinge of schriftelijke uitingen van De Boudoir
Studio openbaar te maken, tenzij dit in de Overeenkomst staat of als het dient tot het inwinnen van een deskundig
oordeel over de desbetreffende dienstverlening van De Boudoir Studio, als op Opdrachtgever een wettelijke of
beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of
strafprocedure.
5. De informatie die Opdrachtgever aan De Boudoir Studio verstrekt en De Boudoir Studio verzamelt, zal De Boudoir
Studio zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. De Boudoir Studio mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van
haar leveringsplicht, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is De Boudoir Studio niet
toegestaan om de persoonsgegevens van Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere
wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van De Boudoir Studio kan deze informatie van Opdrachtgever over het gebruik van
de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die De Boudoir Studio verzamelt middels cookies kan
voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever
aan De Boudoir Studio van € 5.000,– per overtreding. Dit bedrag staat los van de verplichting van Opdrachtgever om
de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

1. De Boudoir Studio behoudtzich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft
gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in
juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. De Boudoir Studio mag de door haar gemaakte foto´s en andere geestesproducten enkel gebruiken voor haar portfolio
en op haar website en social media accounts plaatsen, met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever daartoe.
3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die Producten zoals foto’s, fotoalbums, andere fotoproducten, teksten,
adviezen, (model)contracten, digitale producten zoals e-books en cursussen en andere geestesproducten, aan derden
te verstrekken, te kopiëren, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig
oordeel omtrent de dienstverlening van De Boudoir Studio. De auteursrechten blijven bij De Boudoir Studio berusten.
De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een
intellectueel eigendomsrecht van De Boudoir Studio aan Opdrachtgever.
4. De door De Boudoir Studio geleverde foto´s moeten origineel blijven. Opdrachtgever mag de door De Boudoir Studio
geleverde foto´s niet (verder) bewerken, de afmetingen wijzigen (in- en uitzoomen) of er bijvoorbeeld een filter
overheen doen.
5. Opdrachtgever mag de foto’s enkel gebruiken op eigen kanalen en accounts. Derden mogen deze foto’s niet delen c.q.
gebruiken. Voor het gebruik van foto´s via eigen kanalen en accounts van Opdrachtgever, is naamsvermelding van en
een link naar de social media accounts (tag) van De Boudoir Studio verplicht.
6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door De Boudoir Studio geleverde foto’s te gebruiken voor commerciële
doeleinden of wedstrijden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boudoir Studio.
7. Indien een zakelijke Opdrachtgever de verkregen foto´s en beeldmateriaal wenst te gebruiken voor commerciële
doeleinden, is dat enkel toegestaan indien de beelden rechtenvrij zijn, danwel het auteursrecht is afgekocht door
Opdrachtgever aan De Boudoir Studio.
8. Eventueel verkregen inloggegevens mogen door Opdrachtgever nimmer aan derden worden verstrekt. Opdrachtgever
is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van desbetreffende inloggegevens.
9. De rechten van intellectuele eigendom welke De Boudoir Studio in licentie gebruikt mag Opdrachtgever nooit wijzigen,
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
10. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken
en vrijwaart De Boudoir Studio tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel
eigendomsrecht.
11. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever
aan De Boudoir Studio van € 5.000,– per overtreding plus de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 20: Foto opslag

1. De Boudoir Studio zal gemaakte foto´s van of ten behoeve van Opdrachtgever opslaan en bewaren op zowel een losse
SSD kaart als op externe harde schijf gedurende 2 jaar. Daarna zullen de foto´s verwijderd worden.

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen Opdrachtgever en De Boudoir Studio,
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving,
is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten enkel
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Boudoir Studio is gevestigd, zijnde Roermond, ook
indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de
consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

De Boudoir Studio logo
Contact

De Boudoir Studio
Weert, Limburg, NL
info@boudoirstudio.nl

Kvk. 81462611

Social media
Privacy & Disclaimer